رفتن به محتوای اصلی
x

آیین نامه و فرم های گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پورتال

 

بخشنامه ها و دستور العمل های بهداشتی و درمانی 

آیین نامه "برنامه اجرایی توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک"

 

- سامانه های اطلاعاتی بیمارستانی (HIS)

- سپاس

 

دستورالعمل و بخشنامه های سامانه های مالی - اداری

- پرتال

 

- اتوماسیون اداری