رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پورتال

 

گروه سامانه های بهداشتی و درمانی

سامانه هایی که به نحوی دربرگیرنده اطلاعات بیمار و یا مدیریت و نظارت بر مراکز درمانی می باشند در این گروه قراردارند.
بخشی از این سامانه ها شامل : HIS ها، پکس، اعتبار بخشی، تبادل اسناد الکترونیک می باشد . 
مشاوره فنی در انتخاب این سامانه ها با محوریت تطابق با استاندارهای وزارت متبوع در قالب اسناد، مصوبات و... رعایت اصول استاندارد طراحی، پوشش دهی کلیه نیازهای وحد درخواست کننده و ... که گاهاًً همراه با همکاری دیگر گروه های فاوا می باشد. 

 

گروه سامانه های اداری و مالی

گروهی به منظور پوشش حوزه های مالی، اداری و آموزش، جهت تعامل و ارتباط با کارشناسان فناوری اطلاعات مراکز در خصوص نیازها و مسائل مرتبط حوزه های مذکور