حبیب اله نیک افراز

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۳۹
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سمت : 
معاون زیر ساخت و شبکه