سولماس شمس پناه

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۲۱
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
سمت : 
کارشناس طرح و برنامه