مرضیه ابوالقاسمی

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۴۵
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی مهندسی نرم افزار
سمت : 
کارشناس نرم افزار