برگزاری جلسه بررسی مشکلات شروع اجرای نظام ارجاع الکترونیک

  • س, ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ - ۱۱:۳۷

برگزاری جلسه بررسی مشکلات شروع اجرای نظام ارجاع الکترونیک

جلسه ای به منظور بررسی مشکلات شروع اجرای نظام ارجاع الکترونیک در استان با حضور خانم دکتر چنگیز ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ومعاون بهداشتی دکتر حیدری ومعاون درمان دکتر کلیدری وهمچنین دکتر قدیری مشاور رئیس  دانشگاه در امور فناوری اطلاعات وسرپرست مدیریت آمار وفناوری اطلاعات ودیگر کارشناسان ذیربط در تاریخ ۹۸/۴/۱۳ در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

در این جلسه ریاست محترم دانشگاه به اهمیت این مسئله پرداختند.همچنین اشاره کردند که درکشورهای دیگر تحقق کامل نظام ارجاع و پزشک خانواده مسیر طولانی را طی نموده،ودر این راه باید گام های کوچک و موثری برداشته شود.

و درآخر مقرر گردید کمیته مربوطه که زیر نظر ستادهدایت ارجاع استان در معاونت درمان میباشد،وهمکاران معاونت بهداشتی هر هفته گزارشی از پیشرفت این پروژه را در اختیار ریاست محترم دانشگاه قرار دهند.