هدی معمارزاده

مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
تحلیل گر سیستم