امور قراردادها

انجام تشریفاتی خرید از قبیل مناقصه یا استعلام و ترتیبات در حقوق و قراردادهای اداری و فنی اجباری است، جهت تامین بعضی از نیازهای عمومی و اختصاصی از طریق عقد قرارداد با بخش خصوصی و با نظارت کارشناسان فنی شکل خواهد گرفت. قراردادها وسیله اجرای سیاست مداخله گری دولت و احیای اقتصادی یا توسعه اقتصادی، قوانین برنامه ریزی ملی است. عقود برای ارائه خدمت به مردم در رفع نیازهای همگانی منعقد می شوند. بنابراین پیمانکار و مدیریت آمار و فناوری همانند دو رقیب در مقابل یکدیگر قرار ندارند، بلکه وظیفه هر دو طرف، تشریک مساعی توام با کمال حسن نیت برای اداره انجام امور است .

به منظور تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر واگذاری بخشی ازفعالیت های اجرائی دستگاههای دولتی به ویژه امور عمومی،خدماتی و درمانی به بخشهای غیردولتی ،واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به برون سپاری امورقابل واگذاری خود به بخش خصوصی نمودند.

مرتضی میرزایی

مدرک تحصیلی: 
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
مسئول امور قرارداد ها