امور مخاطبین

فرنوش اسفندیاری

مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
سمت : 
کارشناس برق

علی درخشان

مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سمت : 
کارشناس ارتباط با مخاطبین