گروه طرح و برنامه

سولماس شمس پناه

مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
سمت : 
کارشناس طرح و برنامه

سهیلا محمدی فروشانی

مدرک تحصیلی: 
کارشناس مهندسی صنایع
سمت : 
کارشناس طرح و برنامه