گروه سامانه های مالی و درآمد

گروهی به منظور پوشش حوزه های مالی، اداری و آموزش، جهت تعامل و ارتباط با کارشناسان فناوری اطلاعات مراکز در خصوص نیازها و مسائل مرتبط حوزه های مذکور

بخشی از پروژه های در دست اقدام این واحد شامل موارد زیر می باشد:
- تکمیل و توسعه استقرار پروژه نوبت دهی
- اجرای سیستم فراخوان و مدیریت صف در پروژه نوبت دهی
- آموزش، توسعه، استقرار و پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری
- مطالعه، بررسی و تحلیل فرآیندهای حوزه مالی و بودجه در راستای تشکیل سامانه جامع و یکپارچه این دو حوزه
- نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی کلیه کارکنان رسته فناوری اطلاعات
 

سمیه هادی

مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات امن
سمت : 
کارشناس نرم افزار

فاطمه کریمی قهی

مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
کارشناس نرم افزار

نرگس جعفری

مدرک تحصیلی: 
کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
کارشناس نرم افزار

فائزه عریضی

مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سمت : 
کارشناس نرم افزار

علیرضا اسدی

مدرک تحصیلی: 
کاردانی فناوری اطلاعات

کامران فرهادی

مدرک تحصیلی: 
کارشناس فناوری اطلاعات
سمت : 
کارشناس نرم افزار