آمنه امیدی

شرح وظایف: 

کارشناس حوزه زیر ساخت و مجازی سازی ،کارشناس حوزه سرورها و سرویس های مرکز داده

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۳۰۲
مدرک تحصیلی: 
کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
کارشناس شبکه