زهرا سهیلیان

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۴۳
مدرک تحصیلی: 
کارشناس مهندسی نرم افزار
سمت : 
کارشناس نرم افزار