فرنوش اسفندیاری

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۱۶
مدرک تحصیلی: 
کارشناس ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
سمت : 
کارشناس برق