تماس با ما

تماس با ما

 اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  ۳۷۹۲۳۹۳۹-۳۱-۰۰۹۸

  ict@mui.ac.ir

تماس