تماس با ما

درباره ما

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

آدرس

اصفهان خیابان هزارجریب

تماس با ما

 اصفهان- خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

  ۳۷۹۲۳۹۳۹-۳۱-۰۰۹۸

  ict@mui.ac.ir