مجید مردانی

شرح وظایف: 

 هماهنگی جلسات ، پیگیری مکاتبات ارجاع داده شده ، راهنمایی و پاسخگویی ارباب رجوع ، بایگانی اسناد ، پیگیری امور دفتری ، تنظیم ماموریت ها 

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۳۹
مدرک تحصیلی: 
دیپلم
سمت : 
مسوول دفتر