فاطمه کریمی قهی

شرح وظایف: 

کارشناس واحد نرم افزار (حوزه اداری مالی آموزش)- کارشناس واحد اتوماسیون - کارشناس واحد پکس

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۴۷
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
کارشناس نرم افزار