نکیسا آذربو

شرح وظایف: 

 عضو کارگروه : سیستم های اطلاعات بیمارستانی (HIS) - نظام ارجاع - پکس 

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۳۶
مدرک تحصیلی: 
کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
تحلیل گر سیستم