سمیه هادی

شرح وظایف: 

حوزه فعالیت گروه ۲ نرم افزار با الویت موارد مالی، ادرای، آموزشی 

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۴۸
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات امن
سمت : 
کارشناس نرم افزار