نرگس جعفری

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۱۷
مدرک تحصیلی: 
کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
سمت : 
کارشناس نرم افزار