فائزه عریضی

شرح وظایف: 

کارشناس گروه دوم واحد نرم افزار - حوزه های مالی اداری آموزش و رابط آموزشی

شماره تلفن داخلی: 
۳۹۷۲۳۹۳۵
مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سمت : 
کارشناس نرم افزار