علیرضا اسدی

شرح وظایف: 

 جوابگویی به مکاتبات اتوماسیون اداری - بهینه سازی و استقرار ورژن جدید نرم افزار دیدگاه در واحدها

شماره تلفن داخلی: 
۳۷۹۲۳۹۴۷
مدرک تحصیلی: 
کاردانی فناوری اطلاعات