فرآیند اختصاص کاربری اینترنت

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۲۰:۲۳

براساس فلوچارت شکل زیر کاربران می توانند کاربری اینترنت دریافت نمایند