فرآیند افزایش شارژ(مجموعه ساعات اداری و غیراداری اختصاصی) سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا )

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۲۰:۲۰

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی درصورت نیاز به افزایش میزان ساعت اختصاصی اداریو غیراداری به مرکز خود درسامانه سمکا با تکمیل فرم ۱۱۶۶/م/د با عنوان افزایش شارژ در اتوماسیون اداری درخواست افزایش را اعلام نماید تا پس از بررسی های لازم و در صورت لزوم امکان استفاده شارژ بیشتر در این سرویس برای آن مرکز فراهم گردد.