فرآیند تحویل سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا )

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۹:۳۳

 براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی با تکمیل فرم ۱۱۶۴/م/د با عنوان درخواست سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا ) در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید و پس از بررسی لزوم تحقق این درخواست ، این امکان برای آن مرکز فراهم می گردد.