فرآیند حذف فضای میزبانی وب

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۷:۳۸

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت نیاز به حذف فضای ویزبانی وب اختصاصی به خود با تکمیل فرم ۱۲۵۵/م/د با عنوان درخواست حذف پیکربندی فضای میزبانی وب در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید  حذف این سرویس پس از بررسی های لازم براساس فلوچارت انجام می گردد.

**لازم به ذکر است تمامی عواقب ناشی از امحاء سرویس مذکور و اطلاعات موجود آن و همچنین عدم امکان بازگشت مجدد ، کاملا بر عهده مرکز امضا کننده نامه می باشد و هیچگونه مسئولیتی  در  این خصوص متوجه اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه  نخواهد بود