بازیابی کلمه عبور VM

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۴:۱۵

براساس فلوچارت شکل زیرواحد متقاضی بایستی برای تغییر کلمه عبور سامانه سمکا با تکمیل فرم ۱۳۲۷/م/د در اتوماسیون اداری درخواست تغییر کلمه عبور ماشین مجازی خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس با تغییر کلمه عبور سامانه و تحویل به شخص معرفی شده برای آن مرکز فراهم می گردد.