فرآیند حذف ماشین مجازی

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۳:۰۹

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت نیاز به حذف ماشین مجازی اختصاصی به خود با تکمیل فرم ۱۳۲۵/م/د با عنوان حذف سرور مجازی در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید  حذف این سرویس پس از بررسی های لازم براساس فلوچارت انجام می گردد.

**لازم به ذکر است تمامی عواقب ناشی از امحاء سرور مذکور و اطلاعات موجود آن و همچنین عدم امکان بازگشت مجدد ، کاملا بر عهده مرکز امضا کننده نامه می باشد و هیچگونه مسئولیتی  در  این خصوص متوجه اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه  نخواهد بود