فرآیند دریافت ماشین مجازی

  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۱:۳۴

فرآیند دریافت ماشین مجازی

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت نیاز به راه اندازی ماشین مجازی جهت سرویس جدید با تکمیل فرم ۱۳۲۰/م/د با عنوان درخواست ایجاد سرور مجازی در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس پس از بررسی های لازم و در صورت تایید لزوم به ایجاد این امکان براساس فلوچارت فراهم می گردد.