نسخه جدید نرم افزار آزمایشگاه (ver#13970301) :

  • ش, ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ - ۱۵:۲۵

نکات قابل توجه جهت نصب نسخه جدید نرم افزار آزمایشگاه ( ver#13970301 ) :

تذکر : پس از دریافت نامه از طریق اتوماسیون اداری طبق دستورالعمل پیوست

و دریافت کد ورود به برنامه از طریق سامانه PARALOCK نسبت به نصب نسخه جدید اقدام نمایید.

نرم افزار آزمایشگاه :

  1. بازیابی ساختار جداول اعمال شود
  2. از قسمت گزارشات ،تغییر قیمت سرویس برای بیمه انتخاب شود و از تاریخ ۱/۳/۹۷ تا تاریخ فعلی نصب، تغییرات قیمت برای بیمه ها اعمال گردد.

LAB970303

LABHELP