شبکه کردن دو کامپیوتر

  • س, ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ - ۱۹:۲۷

شبکه کردن دو کامپیوتر برای اجرای نرم افزار:

کامپیوتر اصلی (Server)

۱-    تعریف کاربر ویندوزی xبا پسورد y.

۲-   Shareکردن فولدر Cash.

۳-   اضافه کردن کاربر xدر قسمت کاربران Sql  . 

۴-   اضافه کردن کاربر guestدر قسمت کاربران Sql

۵-   تنظیم Ipاستاتیک برای سرور.

کامپیوتر فرعی (Client)

۱-    تعریف کاربر ویندوزی x  با پسورد y

۲-   تغییر فایل CIو قراردادن IPسیستم سرور در فایل ۰-….IP….‎‎-sa--Hos*