معرفی واحد شبکه

  • ش, ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ - ۱۲:۳۹

 

این واحد انجام امور مربوط به شبکه هاي رایانه اي را از زمان نیاز سنجی، طراحی، برآورد،  نصب و راه اندازي، نظارت بر حسن انجام کار پیمانکارتا نگهداري و پشتیبانی بر عهده دارد.

همچنین نیاز سنجی، طراحی، برآورد،  نصب و راه اندازي سیستم های نظارت تصویرو نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران این حوزه  را دارا می باشد.