در صورت مشاهده پیام خطای EOLsSyserror چه باید کرد؟

  • د, ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ - ۰۹:۱۱

در صورت مواجه با این پیام که به صورت زیر نمایش داده میشود، به بخش پرسش های متداول "در صورت مشاهده پیام خطای عمومی ویندوز، پیام معروف به dont send چه باید کرد؟" رفته و دستورات آن قسمت را اجرا نمایید. این خطا به دلیل عدم نصب مناسب قفل اتفاق می افتد.