نکات لازم جهت نصب و اجرای برنامه های پاراکلینیکی

  • چ, ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - ۱۱:۲۰

*تنظیمات زمان، تاریخ و زبان : *اجرای دستور Regsvr32 : *شبکه کردن دو کامپیوتر برای اجرای نرم افزار:

*** نکات لازم جهت نصب و اجرای برنامه های پاراکلینیکی

*تنظیمات زمان، تاریخ و زبان :

•         از control panelبه قسمت Region and Languageرفته:

•         زمان سیستم باید بر روی HH:mmباشد

•         تاریخ باید به صورت yyyy/mm/ddباشد

•         در کلیه قسمت ها سیستم بروی Farsiیا Persianیا Iran  قرار گیرد.

*اجرای دستور Regsvr32:

۱-کپی کردن فایل tiny.ocx  در مسیر دلخواه.

      ۲-اجرای دستور: Regsvr32   مسیر دلخواه \tiny.ocx

۳-ترجیحا این فایل در پوشه system32قرار گیرد پس در این صورت دستور به صورت زیر اجرا میشود:

Regsvr32 C:\Windows\System32\tiny.ocx