هاست و دامنه

درخواست حذف آدرس دامنه(URL) برای فضای میزبانی وب


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۸:۰۲

 براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی برای درخواست حذف دامنه از IP سرور با تکمیل فرم ۱۱۶۹/م/د با عنوان درخواست حذف URL در اتوماسیون اداری درخواست درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس براساس فلوچارت برای کاربران مرکز فراهم می گردد.

فرآیند بازیابی کلمه عبور FTP / دیتابیس فضای میزبانی وب


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۷:۵۸

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی برای تغییر کلمه عبور سامانه سمکا با تکمیل فرم ۱۳۲۷/م/د با عنوان تغییر پسور سرویس در اتوماسیون اداری درخواست تغییر کلمه عبور فضای میزبانی وب خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس با تغییر کلمه عبور سامانه و تحویل به شخص معرفی شده برای آن مرکز فراهم می گردد.

درخواست ایجاد آدرس دامنه(URL) برای فضای میزبانی وب


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۷:۵۶

 براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی برای درخواست ایجاد دامنه برروی IP سرور با تکمیل فرم ۱۱۶۷/م/د با عنوان فرم درخواست URL در اتوماسیون اداری درخواست درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس براساس فلوچارت برای کاربران مرکز فراهم می گردد.

فرآیند حذف فضای میزبانی وب


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۷:۳۸

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت نیاز به حذف فضای ویزبانی وب اختصاصی به خود با تکمیل فرم ۱۲۵۵/م/د با عنوان درخواست حذف پیکربندی فضای میزبانی وب در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید  حذف این سرویس پس از بررسی های لازم براساس فلوچارت انجام می گردد.

فرآیند تغییر پیکربندی فضای میزبانی وب


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۷:۲۰

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت نیاز به هر گونه تغییر در هایت اختصاصی به خود فرم ۱۲۵۴/م/د با عنوان تغییر پیکربندی فضای میزبانی وب در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس پس از بررسی های لازم و در صورت تایید لزوم به ایجاد این امکان براساس فلوچارت فراهم می گردد.

فرآیند دریافت فضای اختصاصی وب


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۷:۱۴

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت نیاز به راه اندازی وب هاستینگ جهت سرویس جدید با تکمیل فرم ۱۲۵۲/م/د با عنوان درخواست فضای میزبانی در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس پس از بررسی های لازم و در صورت تایید لزوم به ایجاد این امکان براساس فلوچارت فراهم می گردد.

فرم درخواست حذف آدرس دامنه(URL) برای ماشین مجازی


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۶:۵۶

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی برای درخواست حذف دامنه از IP سرور با تکمیل فرم ۱۱۶۹/م/د با عنوان درخواست حذف URL در  اتوماسیون اداری  درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس براساس فلوچارت برای کاربران مرکز فراهم