زیرساخت مجازی

درخواست ایجاد آدرس دامنه(URL) برای ماشین مجازی


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۴:۲۳

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی برای درخواست ایجاد دامنه برروی IP سرور با تکمیل فرم ۱۱۶۷/م/د با عنوان درخواست ایجاد URL در اتوماسیون اداری درخواست درخواست خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس براساس فلوچارت برای کاربران مرکز فراهم می گ

بازیابی کلمه عبور VM


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۴:۱۵

براساس فلوچارت شکل زیرواحد متقاضی بایستی برای تغییر کلمه عبور سامانه سمکا با تکمیل فرم ۱۳۲۷/م/د در اتوماسیون اداری درخواست تغییر کلمه عبور ماشین مجازی خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس با تغییر کلمه عبور سامانه و تحویل به شخص معرفی شده برای آن مرکز فراهم می گردد.

فرآیند حذف ماشین مجازی


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۳:۰۹

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت نیاز به حذف ماشین مجازی اختصاصی به خود با تکمیل فرم ۱۳۲۵/م/د با عنوان حذف سرور مجازی در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید  حذف این سرویس پس از بررسی های لازم براساس فلوچارت انجام می گردد.

تغییر پیکربندی ماشین مجازی


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۲:۴۸

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت نیاز به هر گونه تغییر در ماشین مجازی اختصاصی به خود فرم شماره ۱۳۲۳/م/د با عنوان تغییر پیکر بندی سرور