پست الکترونیک

فرآیند افزایش سقف ارسال ایمیل روزانه


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۹:۱۲

براساس فلوچارت شکل زیرکاربر بایستی با تکمیل فرم ۱۴۹۷/م/د با عنوان افزایش ارسال ایمیل روزانه در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید و پس از بررسی لزوم تحقق این درخواست ، این امکان برای شخص فراهم می گردد.