اینترنت

فرآیند تحویل اکانت گروهی


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۲۰:۲۶

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت حضور گروهی از افراد که به هر دلیل خارج از بانک های اطلاعاتی مورد استناد قرار دارند و به صورت مهمان در بازه زمانی مشخص برای همایش یا مواردی مشابه با دانشگاه / مرکز درارتباط هستند با تکمیل فرم ۱۱۶۳/م/د که الگوری آن در بخش الگوهای آماده با عنوان  تحویل اکانت گروهی در اتوماسیون اداری مشخص شده است درخواست اختصاص اکانت گروهی را اعلام نماید  امکان استفاد

فرآیند اختصاص یا افزایش اکانت مهمان در سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا )


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۲۰:۲۲

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت حضور افرادی که به هر دلیل خارج از بانک های اطلاعاتی مورد استناد هستند و به صورت مهمان با دانشگاه / مرکز همکاری می نمایند با تکمیل فرم ۱۱۶۸/م/د به عنوان اختصاص یا افزایش اکانت مهمان در اتوماسیون اداری درخواست اختصاص یا افزایش کاربران مهمان در سامانه سمکا را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس درسامانه پس ار بررسی های لازم و در صورت تایید لزوم به ایجاد این امکان

فرآیند افزایش شارژ(مجموعه ساعات اداری و غیراداری اختصاصی) سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا )


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۲۰:۲۰

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی درصورت نیاز به افزایش میزان ساعت اختصاصی اداریو غیراداری به مرکز خود درسامانه سمکا با تکمیل فرم ۱۱۶۶/م/د با عنوان افزایش شارژ در اتوماسیون اداری درخواست افزایش را اعلام نماید تا پس از بررسی های لازم و در صورت لزوم امکان استفاده شارژ بیشتر در این سرویس برای آن مرکز فراهم گردد.

فرآیند تغییر کلمه عبور سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا )


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۲۰:۱۸

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی برای تغییر کلمه عبور سامانه سمکا با تکمیل فرم ۱۳۲۷/م/د با عنوان تغییر پسورد سرویس در اتوماسیون اداری درخواست تغییر کلمه عبور سامانه خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس با تغییر کلمه عبور سامانه و تحویل به شخص معرفی شده برای آن مرکز فراهم می گردد.

فرآیند تغییر تحویل گیرنده سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا )


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۹:۳۵

براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی در صورت هر گونه تغییر و تحول در مرکز برای تحویل سامانه سمکا با تکمیل فرم ۱۱۶۵/م/د با عنوان  تغییر تحویل گیرنده سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا ) در اتوماسیون اداری درخواست تغییر تحویل گیرنده سامانه خود را اعلام نماید  امکان استفاده از این سرویس برای شخص جدید با تغییر کلمه عبور سامانه و تحویل به شخص معرفی شده برای آن مرکز فراهم می گردد.

فرآیند تحویل سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا )


  • ي, ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۹:۳۳

 براساس فلوچارت شکل زیر واحد متقاضی بایستی با تکمیل فرم ۱۱۶۴/م/د با عنوان درخواست سامانه مدیریت کاربران اینترنت ( سمکا ) در اتوماسیون اداری درخواست خود را اعلام نماید و پس از بررسی لزوم تحقق این درخواست ، این امکان برای آن مرکز فراهم می گردد.