تنظیمات

تنظیمات نرم افزار دیدگاه، مشترک در کلیه ویندوزها

جهت عملکرد صحیح نرم افزار دیدگاه و ممانعت از بروز خطادر قسمتهای مختلف نرم افزار، نصب این فایل در کلیه کامپیوترها با هر نوع ویندوزی الزامیست.

 

تنظیمات نرم افزار دیدگاه جهت باز کردن فایل های ورد بدون پیغام تائید

چنانچه زمان باز کردن فایل های ورد در پیشنویس ها یا نامه ها،پیغام open و save ظاهر شد، این فایل را نصب نموده تا متن بطور مستقم و بدون نمایش پیغامهای ذکر شده باز شود.

اشتراک در تنظیمات