فرم ها

فرم اطلاعات کاربران

دستورالعمل جمع‌آوری اطلاعات جهت بررسی نیازمندی‌های پیاده‌سازي اتوماسيون اداري

 

این فرم صرفا جهت جمع‌آوری اطلاعات موجود در هر واحد از دانشگاه می‌باشد که براساس این اطلاعات می‌توان دستورالعمل‌ها و روال بهینه جهت پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون اداری را در دستور کار قرار داد.

فرم اطلاعات ایستگاه های کاری

دستورالعمل جمع‌آوری اطلاعات جهت بررسی نیازمندی‌های پیاده‌سازي اتوماسيون اداري

این فرم صرفا جهت جمع‌آوری اطلاعات موجود در هر واحد از دانشگاه می‌باشد که براساس این اطلاعات می‌توان دستورالعمل‌ها و روال بهینه جهت پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون اداری را در دستور کار قرار داد.

فرم اطلاعات بستر شبکه

دستورالعمل جمع‌آوری اطلاعات جهت بررسی نیازمندی‌های پیاده‌سازي اتوماسيون اداري

فرم اطلاعات دبیرخانه ها

دستورالعمل جمع‌آوری اطلاعات جهت بررسی نیازمندی‌های پیاده‌سازي اتوماسيون اداري

این فرم صرفا جهت جمع‌آوری اطلاعات موجود در هر واحد از دانشگاه می‌باشد که براساس این اطلاعات می‌توان دستورالعمل‌ها و روال بهینه جهت پیاده‌سازی سیستم اتوماسیون اداری را در دستور کار قرار داد.

اشتراک در فرم ها