دستورالعمل ها

بخشنامه استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری دیدگاه

این بخشنامه جهت استفاده بهینه از نرم افزار اتوماسیون اداری دیدگاه و شفاف سازی روالها، با توجه به فرآیندهای متعدد در بخشهای مختلف دانشگاه ویژه کلیه کاربران تدوین شده است.

اشتراک در دستورالعمل ها