تنظیمات نرم افزار دیدگاه جهت باز کردن فایل های ورد بدون پیغام تائید

چنانچه زمان باز کردن فایل های ورد در پیشنویس ها یا نامه ها،پیغام open و save ظاهر شد، این فایل را نصب نموده تا متن بطور مستقم و بدون نمایش پیغامهای ذکر شده باز شود.