آخرین مطالب واحد

تاریخ به روزرسانی
معرفی واحد ۱ ماه ۲ هفته قبل
سیستم اطلاعات بیمارستانی ۲ ماه ۲ هفته قبل
گواهی نامه ارزیابی عملکرد ۴ ماه ۱ هفته قبل
شرکت های پشتیبان HIS ۴ ماه ۱ هفته قبل
معرفی پرسنل واحد HIS ۴ ماه ۲ هفته قبل
معرفی واحد ۴ ماه ۲ هفته قبل
برگزاری جلسه یکسان سازی فرایندهای صندوق مراکز ۴ ماه ۲ هفته قبل
آموزش ۴ ماه ۲ هفته قبل
شرکت های پشتیبان PACS ۴ ماه ۲ هفته قبل
معرفی پرسنل ۴ ماه ۲ هفته قبل

صفحه‌ها