آخرین مطالب واحد

تاریخ به روزرسانی
سیستم اطلاعات بیمارستانی ۲ هفته ۶ روز قبل
گواهی نامه ارزیابی عملکرد ۲ ماه ۱ هفته قبل
شرکت های پشتیبان HIS ۲ ماه ۲ هفته قبل
معرفی پرسنل واحد HIS ۲ ماه ۲ هفته قبل
معرفی واحد ۲ ماه ۲ هفته قبل
برگزاری جلسه یکسان سازی فرایندهای صندوق مراکز ۲ ماه ۲ هفته قبل
آموزش ۲ ماه ۲ هفته قبل
شرکت های پشتیبان PACS ۲ ماه ۲ هفته قبل
معرفی پرسنل ۲ ماه ۲ هفته قبل
معرفی واحد ۲ ماه ۲ هفته قبل

صفحه‌ها