معرفی پرسنل واحد HIS

اسامی پرسنل

نام نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

ایمیل

رضا جلالی

مسئول واحد HIT

۰۳۱۳۷۹۲۳۹۴۳

 

 

poshtibani@sim.mui.ac.ir

 

علی درخشان

مسئول امور پاراکلینیک

۰۳۱۳۷۹۲۳۹۴۳

زهره محمدی

کارشناس واحد HIT

۰۳۱۳۷۹۲۳۹۴۵

شمایل حیدری

مسئول پشتیبانی ونظارت بر HIS

۰۳۱۳۷۹۲۳۹۴۵

زهرا سهیلیان

مسئول توسعه فرایندهای HIS

۰۳۱۳۷۹۲۳۹۴۴