معرفی واحد

واحد HIS(سیستم های اطلاعات بیمارستانی) از واحدهای زيرمجموعه مديريت آمار و فنآوری اطلاعات و ارتباطات حوزه معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد . وظيفه اصلی این واحد مدیریت , توسعه و پشتیبانی نرم افزار سيستم اطلاعات بيمارستاني) بستری وسرپایی )در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد . از دیگر وظایف این واحد نظارت  بر خرید نرم افزارهای درمانی مرتبط به HIS  ،نيازسنجي واحدهاي مختلف دانشگاه در حوزه HIS, شرکت در جلسات ستادی ،وزارتی و کمیته های فناوری اطلاعات بیمارستانی بازدیدهای دوره ای از مراکز درمانی،نظارت بر شرکتهای طرف قرارداد وپیگیری امور مربوطه میباشد.