اقدامات صورت گرفته در حوزه ساترا

  • فاز شناخت دانشگاه

        طی هماهنگی و مکاتبات بعمل آمده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و پژوهشکده فناوری نرم دانشگاه تهران مقرر گردید در دیماه سال ۹۵ فاز شناخت دانشگاه جهت استقرار و بهره برداری از ساترا(سامانه توسعه ارزیابی و رصد آمایش) دانشگاه با حضور نمایندگان هر معاونت تشکیل گردد.

       به همین منظور با حضور آقای مهندس سیف الدین و آقای مهندس از پژوهشکده فناوری نرم دانشگاه تهران در روزهای ۲۷ و ۲۸ دیماه، جلسات اختصاصی جداگانه با دعوت از کارشناسان مدیریت و معاونتهای تابعه دانشگاه در اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار و نظرات و فرآیندهای جاری بررسی و مقرر گردید در گام اول بر اساس اولویتهای مورد نظرهر معاونت اقدام شود.

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات