۱- مصوبه هیئت محترم وزیران ۱۳۹۳

    بند الف- دستگاه های اجرایی ملی واستانی به منظور اجرای نظام شاخص های ارزیابی توسعه واستقرار سامانه ارزیابی توسعه ورصد امایش (ساترا) موظف به اقدامات زیر نظر شورای ملی اآایش می باشند.

 

 

۲- ضوابط ملی آمایش ۱۳۹۴

 ماده ۳- تمامی دستگاه ها ی اجرایی ملی و استانی مکلفند به منظور بهره برداری درمطالعات ،تصمیم گیری و رصد توسعه سرزمین نسبت به نصب وراه اندازی سامانه ارزیابی توسعه ورصد امایش (ساترا) اقدام نمایند.

 

۳- مصوبه شورای برنامه ریزی استان  اصفهان ۱۳۹۱

 

بند۲-کلیه دستگاه های اجرایی وتحقیقاتی استان درخصوص تکمیل اطلاعات واسناد مورد نیاز سامانه ارزیابی توسعه ورصد آمایش وچگونگی بهره برداری بهینه ازآن با معاونت برنامه ریزی واشتغال استانداری هماهنگی وهمکاری لازم را داشته باشند.

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱