اقدامات صورت گرفته در حوزه ساترا/۱

  • طی چندین جلسه کارشناسی با حضور مهندس کاشف مسئول سامانه ساترا ی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، سامانه ی ساترا معرفی و گام های اجرایی جهت بهره برداری از ساترا در دانشگاه علوم پزشکی تببین گردید. (شهریور و مهر ماه  ۹۵)
  • در جلسه ایی با حضور مسئول پژوهشکده فناوری های نرم دانشگاه تهران ، آقای دکتر سیف الدین و مسئول ساترای استان آقای مهندس کاشف ، سامانه ساترا و قابلیت های آن جهت معاونین محترم دانشگاه تشریح گردید.(۹۵/۹/۳)