آموزش

سیستم اطلاعات بیمارستانی

Hospital Information Systemیا سیستم اطلاعات بیمارستانی:

در معنای گسترده تر HISرا سیستم اطلاعاتی سلامت می گویند که یک نظام اطلاعاتی یکپارچه برای مدیریت و ذخیره و بازیابی اطلاعات بیماران می باشد.در این راستا عناوین مختلفی با رویکرد های مشابه جهت مدیریت اطلاعات بیمار است.

اشتراک در آموزش