نكاتي درباره استفاده از ايميل دانشگاه (قسمت اول : نحوه ورود - طرز تغيير رمز)

در اين سري از مطالب سعي شده برخي از مواردي كه معمولا كاربران با آن مواجه مي شوند مطرح گردد:

 

 

-          ورود به صفحه ايميل

با توجه به اينكه تعدادي از كاربران در ورود به ايميل خود با مشكل مواجه ميشوند در اين قسمت نحوه ورود به صفحه ايميل را توضيح  مي دهيم:

براي ورود از منوهاي بالاي صفحه اصلي دانشگاه  به آدرس mui.ac.ir، گزينه پست الكترونيك را انتخاب مي كنيم .

در صفحه بعد بايستي سه بخش Password,UserID و Domain تعيين شود.به طور مثال اگر آدرس ايميل به صورت myemail@edc.mui.ac.irباشد ، همانطور كه در شكل زير مشاهده ميشود قسمت اول با myemail،قسمت دوم  با رمز ورود تكميل و در قسمت سوم  edc.mui.ac.irانتخاب مي شود.

 

و در آخر دكمه Loginرا فشار دهيد.

 

-          تغيير رمز ورود

كاربران ميتوانند پس از ورود به صفحه ايميل خود نسبت به تغيير رمز فعلي خود اقدام نمايند.به اين منظور پس از ورود و در صفحه اول ايميل خود  از گزينه هاي بالا سمت راست ، گزينه Pref  كه در شكل زير نشان داده شده را انتخاب نمايند.

در صفحه بعد از دكمه هاي بالا و سمت راست صفحه دكمه Change Passwordرا كليك نماييد.(شكل پايين)

در صفحه بعد رمز فعلي را در قسمت Old Passwordو رمز جديد را در قسمتهاي New Passwordو

 Confirm New Passwordوارد نموده و دكمه Change Password  را فشار دهيد.

 

تماس با ما

آدرس : اصفهان - دروازه شیراز - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان گسترش - ساختمان شماره ۳ - اداره فناوری اطلاعات  - شماره تماس : ۳۷۹۲۳۹۳۹ شماره فاکس :۳۶۶۸۴۶۰۱

انتقادات و پیشنهادات